MY CHIANG MAI

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

'ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน' คือนิทรรศการภาพถ่ายที่กำลังจัดแสดงในหอภาพถ่ายเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai House of Photography) ซึ่งถือได้ว่าเป็นนิทรรศการภาพถ่ายชุดแรกๆ ที่นำเสนอเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศมาบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่


นิทรรศการนี้เป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลศักดิ์ ลอยมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพถ่ายสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอภูมิทัศน์ของแม่น้ำปิิงและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ นับตั้งแต่ดินแดนต้นน้ำอย่างอำเภอเชียงดาว ผ่านอำเภอแม่แตง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง เมืองลำพูน ป่าซาง บ้านโฮ่ง จอมทอง ฮอด ก่อนไปรวมเข้ากับทะเลสาบดอยเต่า ตอนเหนือของเขื่อนภูมิพลศิลปินเล่าเรื่องแม่น้ำปิงผ่าน 3 หัวข้อ ด้วยกัน ได้แก่ 'เรื่องราวของผู้คนและสายน้ำ' ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ที่ยังคงมีวิถีพึ่งพิงกับสายน้ำสายนี้, 'ภูมิทัศน์นามธรรม' เล่าเรื่องของความเชื่อของผู้คนผูกโยงเข้ากับความงามของธรรมชาติ และ 'วัดและชุมชน' เสนอภาพถ่ายของวัดสำคัญของเมืองเชียงใหม่ที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำและตระหง่านผ่านกาลเวลามาเนิ่นนาน รวมถึงวัดแห่งอื่นๆ ที่แม้ไม่ได้อยู่ริมน้ำ หากก็มีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ หรือผูกโยงกับประวัติศาสตร์อันทรงค่าของชุมชนแม่น้ำปิงถือเป็นหนึ่งในชัยมงคล 7 ประการในการสร้างเมืองเชียงใหม่ เพราะในขณะที่ดอยสุเทพคือต้นธารของธรรมชาติและวิถีชีวิต แม่น้ำปิงก็ถือเป็นเส้นทางระบายน้ำที่สำคัญ เป็นหัวใจของระบบชลประทานโบราณที่ส่งผลให้เชียงใหม่ยั่งยืนมาถึงปัจจุบัน โดยในยุคหนึ่งแม่น้ำปิงยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมเมืองเชียงใหม่สู่อาณาจักรอื่นๆ รวมไปถึงการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมค้าไม้

ขณะเดียวกันแม่น้ำปิงยังเป็นต้นธารหรือแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ และพิธีกรรมที่หลากหลาย อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมล้านนาที่ยังคงมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างภาคภูมินิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ หอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography) ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า เข้าชมฟรี ข้อมูลเพิ่มเติม cmhop.finearts.cmu.ac.th

แชร์บทความนี้

CONTACTS


ชมนิทรรศการ 84 ปี อินสนธิ์ วงศ์สาม ที่คาเฟ่แห่งใหม่กลางเมืองลำพูน

Kaomai Estate 1955 รับรางวัล UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

เราพบกันเพราะหนังสือ