MY HERITAGE

ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

ความหมายของตราสัญลักษณ์โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)
(โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก)

ตราสัญลักษณ์โครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพจำให้กับการดำเนินงานโครงการฯ โดยตราสัญลักษณ์ได้สื่อสารความสำคัญของตัวแทนคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ที่โดดเด่นเป็นสากล 
(Outstanding Universal Values-OUV) ตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และพื้นที่ที่นำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลก (Nomination Property)

สามเหลี่ยมสีทอง - เป็นตัวแทน วัดพระธาตุดอยสุเทพ และดอยสุเทพ-ปุย

สีเหลี่ยมสีน้ำตาล - เป็นตัวแทน พื้นที่เวียงเก่า (สีเหลี่ยมคูเมือง)
และการเชื่อมโยงคุณค่าระหว่างเมืองกับดอยสุเทพ-ปุย

วงกลมสีเทาขนาดเล็ก - เป็นตัวแทน มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชน และ 
ชุมชนในเขตเมืองเก่า

เส้นโค้งสีฟ้า - เป็นตัวแทน แม่น้ำปิง และระบบน้ำในพื้นที่ตั้งเมือง

อักษรสีน้ำตาล - เป็นตัวแทน ชื่อโครงการ และสีน้ำตาลแทนความหมายของ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่
 

แชร์บทความนี้

CONTACTS


เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง