MY HERITAGE

เหตุผลที่เมืองเชียงใหม่ควรถูกยกย่องเป็นมรดกโลก

เหตุผลที่คณะทำงานฯ เห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีคุณค่าควรแก่การยกย่องและบำรุงรักษาให้เป็นมรดกโลก ตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) คือ...

1. เมืองเชียงใหม่ สามารถเป็นประจักษ์พยานหนึ่งเดียว ของการก่อตั้งเมือง และสร้างสรรค์เมืองภายใต้แนวคิดการสร้างพันธมิตรระหว่างกษัตริย์สามพระองค์ เพื่อตั้งรับการแผ่อำนาจของมองโกล

2. เมืองเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของเมืองที่มีความโดดเด่น และสะท้อนพัฒนาการสูงสุดของรัฐในหุบเขาของชาติพันธุ์ไต (Tai-Dai Culture)

3. เมืองเชียงใหม่ สะท้อนแนวคิดเมืองที่มีชีวิต (Living City) ผ่านการสืบต่อและส่งทอดวิถีวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นเมือง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผ่านการหลอมรวมความเชื่อ ผี พุทธ และพราหมณ์ ซึ่งคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ข้างต้น ได้สะท้อนผ่านองค์ประกอบสำคัญของเมือง 3 ประการ คือ...

1. โครงสร้างของการออกแบบผังเมือง (Town’s Planning) อันได้แก่ แนวคิดของการสร้างเมือง การจัดวางองค์ประกอบเมือง ทิศทาง ตำแหน่ง แนวแกน ถนน และความเชื่อมต่อของเมืองที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น ดอย สุเทพ พื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ลุ่ม แหล่งน้ำ และแม่น้ำปิง

2. อาคาร สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม ที่สะท้อน แนวคิดของการสร้างเมือง (Town’s Architecture) อันได้แก่ ป้อม ประตู คูเมือง เสาหลักเมือง วัด อาคาร แหล่งโบราณสถาน ที่สะท้อนแนวคิดการสร้างเมือง และ ไม้หมายเมือง

3. วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ ประเพณี และจารีต ของผู้คนที่ทำให้เมือง ยังคงความสืบเนื่อง และมีชีวิต (Town’s Culture)
 

เรื่อง และภาพ: Chiangmaiworldheritage,net
 

แชร์บทความนี้

CONTACTS


เมืองเชียงใหม่ในมุมมองของหลวงอนุสารสุนทร

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง