THE MASTER

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

งานแถลงข่าว และร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ณ ห้องประชุมใหญ่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ที่ผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งจนผู้จัดงานหัวใจพองโต เพราะมีทั้งมาจากภาครัฐ ภาคประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน นับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมอย่างหลากหลายวงการและวิชาชีพ โดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีการระดมความคิดเห็นเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่ม

แอดมินแทรกตัวปะปนไปกับผู้เข้าร่วมงาน มองบรรยากาศแบบผู้สังเกตการณ์แล้วให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมา ด้วยรู้สึกว่ามันมีพลังและความหวังเรืองรองอยู่ทั่วบริเวณงาน ทั้งรู้สึกถึงความตื่นรู้ที่ทุกคนมีต่อ ‘โครงการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลก’ ได้จากการแสดงความเห็นอย่างสุภาพโดยมีการทำการบ้านมาอย่างดี รวมทั้งวิทยากรผู้ตอบ ‘ทุกความเห็น’ ของผู้เข้าร่วมงานก็กลมเกลียวกันอย่างสร้างสรรค์ แบบช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอ

ข้อสรุปของงานในวันนั้น แต่ละคนก็คงมีมุมมองเป็นของตนเอง แต่สำหรับแอดมินแล้ว เกณฑ์ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม หัวข้อ ‘คุณค่าความโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเชียงใหม่..’ ที่คณะทำงานฯ กำลังทุ่มเทพลังรวบรวมหลักฐานความจริงแท้จากการศึกษาวิจัยเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีคุณค่าตามแนวทางเมืองมรดกโลก เพื่อยื่นให้กับองค์การยูเนสโก นั้น, อาจมีความสำคัญเป็นรอง

เพราะที่ ‘โดดเด่นที่สุด’ เท่าที่แอดมินสัมผัสได้ คือ ‘พลังบวก’ ที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาดีของชาวเชียงใหม่ ที่มีต่อเมืองเชียงใหม่...อย่างสุภาพ เรียบง่าย และตรงไปตรงมา

แชร์บทความนี้

CONTACTS


42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

พระธาตุเข้าเวียง