HISTORY

 กาลานุกรม (Timeline) 100 ปีสังคมเมืองเชียงใหม่ จัดทำโดย โครงการภูมิสังคมล้านนาในห้วง 10 ทศวรรษการพัฒนากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิตยสาร COMPASS

กาลานุกรม (Timeline) 100 ปีสังคมเมืองเชียงใหม่ จัดทำโดย โครงการภูมิสังคมล้านนาในห้วง 10 ทศวรรษการพัฒนากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน , สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิตยสาร COMPASS

CONTACTS


โขง ความสง่างามแห่งล้านนาที่พบได้ตั้งแต่หน้าประตูวัด

ว่าด้วยเรื่องวิหารล้านนา

ชมนิทรรศการ 84 ปี อินสนธิ์ วงศ์สาม ที่คาเฟ่แห่งใหม่กลางเมืองลำพูน

Kaomai Estate 1955 รับรางวัล UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

พื้นที่มรดกเชียงใหม่ และพื้นที่กันชน ตามเอกสารข้อเสนอขึ้นทะเบียนเชียงใหม่สู่มรดกโลก (ฉบับ เดือนกันยายน 2561)

ความคืบหน้าการเสนอพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก