INTRODUCTION


Add Line ID

พิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งใหม่ของเชียงใหม่

มากกว่าพิพิธภัณฑ์ หากเป็นหมุดหมายอันเป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมของชุมชน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งใหม่ของเชียงใหม่

มากกว่าพิพิธภัณฑ์คัวตอง หากเป็นหมุดหมายอันเป็นรูปธรรมขอ