MY HERITAGE

สรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เวทีระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 1 - 29 ต.ค. 59) ตอนที่ 1

สรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ครั้งที่ 1 ) วันที่ 29 ต.ค. 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้อสรุปตอนที่ 1) คำถามพื้นฐานว่าด้วยการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก คำถามที่... Read More

เหตุผลที่เมืองเชียงใหม่ควรถูกยกย่องเป็นมรดกโลก

เหตุผลที่คณะทำงานฯ เห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีคุณค่าควรแก่การยกย่องและบำรุงรักษาให้เป็นมรดกโลก ตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) คือ... 1. เมืองเชียงใหม่ สามารถเป็นประจักษ์พยานหนึ่งเดียว ของการก่อตั้งเมือง และสร้างสรรค์เมืองภายใต้แนวคิดการสร้างพันธมิตรระหว่างกษัตริย์สามพระองค์... Read More

ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

ความหมายของตราสัญลักษณ์โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1) (โครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ตราสัญลักษณ์โครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์... Read More

หอแห่งแรงบันดาลใจ

'หอแห่งแรงบันดาลใจ' เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเนื้อหาบอกเล่าถึงพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ในราชสกุลมหิดล บนดอยตุง อำเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย สถานที่ทรงงานและประทับแห่งสุดท้ายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี... Read More

สล่าพวกแต้ม: ช่างคัวตองแห่งล้านนา

หากเปรียบวิหารวัดเป็นมงกุฎ ฉัตรโลหะสีทองที่ต้องแสงแดดอร่ามสายตาอยู่เหนือวิหารก็ไม่ต่างจากเพชรยอดมงกุฎ ฉัตรมีลักษณะคล้ายร่มที่ซ้อนกัน ไม่เพียงเป็นเครื่องประดับที่ทำให้สถาปัตยกรรมของศาสนสถานสมบูรณ์ในสัดส่วนและความงามแล้ว... Read More

‘เชียงใหม่-ใหม่: สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปีพ.ศ.2427-2518’

ช่วงนี้แอดมินได้อ่านหนังสือดีๆ หลายเล่มๆ อย่างเล่มนี้พลิกอ่านแล้วเกิดถูกใจ ต้องรีบเขียนรีวิวมาแบ่งปันชวนให้แฟนเพจไปตามหามาอ่านกันรัวๆ ‘เชียงใหม่-ใหม่: สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปีพ.ศ.2427-2518’ เขียนโดย... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม