MY HERITAGE

มรดกเชียงใหม่ มรดกของโลก

กระแสเรื่องการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกเริ่มเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้น คอมพาสจึงไม่รอช้า รีบนัดหมาย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (อ.กอล์ฟ) คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ในแนวทางมรดกโลก... Read More

แผนที่วัฒนธรรม สู่การเตรียมเมืองเพื่อมรดกโลก

หากพูดถึงคำว่ามรดกโลกเชื่อว่าหลายคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆ คล้ายว่าเราไม่สามารถมองเห็นมันเกิดขึ้นในบริบทของบ้านเราหรือเชียงใหม่ สาเหตุหนึ่งคือการที่เรามักเอาตัวเอง หรือ “เมืองเชียงใหม่” ไปเปรียบเทียบกับแหล่งมรดกโลกตามภาพความทรงจำหรือความหมายที่เราเข้าใจมายาวนาน... Read More

เหมี้ยง

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า ‘เหมี้ยง’ แปลว่า ‘ชาเมี่ยง’ ซึ่งคนล้านนาเรียก ‘เหมี้ยง’ เฉย ๆ สมัยก่อนคนล้านนาทำ ‘เหมี้ยง’ จากใบชาชนิดหนึ่งชื่อ Camellia sinensis Seem. อยู่ในวงศ์ Theaceae  แต่ทุกวันนี้เกษตรกรนิยมปลูกชาพันธุ์อัสสัม... Read More

บทเริ่มต้นของจินตภาพเมือง

กระบวนการออกแบบจินตภาพเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)   ในส่วนของการทำงานจัดทำร่างและกระบวนการออกแบบจินตภาพเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่นั้น... Read More

BOOK RECOMMENDED

คงไม่มีหนังสือเล่มไหนจะเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอายุเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี มากไปกว่า Architecture of Lanna  ของ นิธิ สถาปิตานนท์ สถาปนิกนามเอกอุแห่งยุคสมัย และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย) ประจำปีพุทธศักราช... Read More

ฟ้อนผี

‘ฟ้อนผี’ เป็นพิธีกรรมเซ่นสังเวยบรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญู ระลึกถึงคุณของคนรุ่นก่อน มีการเลี้ยงผี  มีการฟ้อนรำบวงสรวง ซึ่งจำแนกได้เป็น 4 ระดับคือ ฟ้อนผีเจ้านายหรือผีบ้านผีเมือง  ฟ้อนผีมด  ฟ้อนผีเม็ง  และฟ้อนผีมดซอนเม็ง ฟ้อนผีเจ้านาย... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 14: 'ฟื้นม่าน' ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูและฐานรากของการสืบสาน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 13: คุณค่าที่เกิดจากการผสานผสม

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 12: มรดกจากยุคทองของล้านนา

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 11: เชียงใหม่ 720 ปี

แม่น้ำปิง วิถีและวัฒนธรรมในภาพถ่ายทางอากาศ

ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 10: อ่านประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาปัตยกรรม