NEWS & EVENTS

42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

ภาพบรรยากาศงาน 42nd Session of the World Heritage Committee จัดที่บาเรน (24 มิ.ย.- 4 ก.ค.) มาฝากครับ งานนี้สำคัญตรงที่ เราในฐานะเมืองที่กำลังยื่นเสนอขอรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องไปรับฟังการสรุปสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และแนวทางใหม่ๆในการจัดการพื้นที่มรดกโลก... Read More

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

งานแถลงข่าว และร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ณ ห้องประชุมใหญ่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ที่ผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งจนผู้จัดงานหัวใจพองโต... Read More

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ได้เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่คณะทำงาน เริ่มมองเห็น ‘ร่างความคิด’ ที่ชัดเจนของพื้นที่ ‘มรดก’ ที่จะนำเสนอให้เป็นเขต ‘มรดกโลก’ (Property Area) อันได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าชั้นใน... Read More

พระธาตุเข้าเวียง

​การฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่ต้องจารึก ‘งานอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง’) ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... Read More

CONTACTS


4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 5: แผนที่วัฒนธรรม

อจิรภาส์ ประดิษฐ์ หนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก บอกเล่าว่าทำไมแผนที่วัฒนธรรมจึงสำคัญ

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 4: ดอยสุเทพและเมืองเชียงใหม่

ดอยสุเทพ: หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เชียงใหม่ควรเป็นมรดกโลก

4 ปี การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 3: ชุมชนคือหัวใจของการอนุรักษ์

อจิรภาส์ ประดิษฐ์ ชี้ชวนให้เราเห็นถึงคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล เครื่องมือสำคัญของการอนุรักษ์

4 ปีการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 2: คุณค่าที่คู่ควร

คุณค่าของเชียงใหม่ที่คู่ควรแก่การยกย่องให้เป็นมรดกของคนทั้งโลก

4 ปีการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลก ตอนที่ 1: ทำไมต้องเป็นมรดกโลก

พ.ศ. 2559-2562 Chiang Mai Heritage's Retrospective

รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่